frg

 

                                                                                  Şi chinuri mari m-apasặ…

 

-Colonele vino cu noi! Hai mặ! Hai! Strigarặ ei lovindu-şi gențile negre.Locomotiva şuierặ , mậinile se ridicarặ în sus a salut.Erau  cinci inşi murdari de cặrbune, ulei,trecurặ cu vitezặ printre vagoanele  aranjate frumos pe linia ce strặlucea în soarele de toamnặ.Unul dintre indivizi  îl luặ pe Luchin de gật prieteneşte trecậndu-i mậna prin pặrul creț.Rậserặ de el o vreme apoi cotirặ  pe una din strặduțele  oraşului  aflat  dincolo de casele  din lemn şi piatrặ înşirate ba la stậnga ba la dreapta drumului.Birtul îi primi cu brațele deschise mai ales cặ aici aveau mereu bani de pierdut, nopți lungi în care-şi ocoleau nevestele, copii.Dacặ vreuna din femei intra acolo era luatặ la şuturi , admonestatặ dur, gonitặ.Acasặ urmau repercursiuni cặci  onoarea ceferiştilor trebuia pặstratặ intactặ cu orice preț.Acestea fiind zise , oamenii se aşezarặ la masặ  , comandarặ cậte o butelie de vin pe care o terminarặ  cật ai clipi.Apoi mai ceruặ încặ una şi încặ una.Seara se fặcu noapte neagrặ peste mậinile prinse aprig în paharele reci.

Cel numit slutul dupặ fața lovitặ şi zgậriatặ bặgặ mậna în geantặ de unde scoase o pereche de şosete frumos învelite într-o hậrtie frumos mirositoare.Apoi de nicặieri scoase una bucatặ  pậnzặ pe care o duse la nasul mare şi borcặnat:

-Mmmm!!! Ce  frumos miroase mặi! De unde ai aşa ceva? De unde morții mặ-tii ai aşa ceva? Îl înjurặ Luchin  trặgậndu-i pậnza de sub nas.Slutul şi-o luặ înapoi iute arặtậndu-i pumnul grặsunului:

-E a mea bặ! Vrei şi tu? Pune mậna pe  levier şi hai cu mine! Te bagi? Te bagi mặ umflatule?

Luchin se umflặ ca un balon gata  sặ explodeze apoi se potoli dintr-o datặ.Ceilalți indivizi se clặtinau serios  sub forța vinului prost pe care-l bặuserặ de cu searặ.Se ridicarặ cu mare greutate de la masặ , pặmậntul o luặ la goanặ serioasặ aruncậndu-i cật colo.Într-un final reuşirặ sặ iasặ afarặ în noapte pierduți.Luchin adormi cu capul pe masặ  sforặind amarnic vreme de cậteva ceasuri bune.Se trezi cặtre ora cinci de dimineațặ cậnd frigul îl pặtrunse amarnic.Gentuța cu bani dispặruse, ceasul primit cu ani în urmặ dispặruse şi el, ce era de fặcut? Cum sặ-i gặseascặ? Plecặ din birt mahmur tremurậnd ca o frunzặ în bặtaia vậntului.Urcặ scặrile blocului ținậndu-se de balustradặ pậnặ aproape de etajul trei unde cặzu cu capul în perete.Îşi reveni într-un tậrziu  gặsit fiind într-un pat pe care-l ştia atật de bine.Ceru un pahar de apặ pe care-l bặu cu sete.Se ridicặ iute gonind spre baie unde vặrsặ minute bune, capul îl durea rặu  c-o menghinặ prinsặ în jurul frunții transpirate.Se vặitặ, se cặinặ vreme îndelungatặ cerşind indurare şi milặ.

Advertisements

Fragment

Traversarặ marele oraş de la garặ pậnặ în celặlalt capặt.Într-un final se oprirặ pe una din strặzile lặturalnice printre pomi şi vițặ de vie sub un cer albastru ca marea .Luchin se aşezặ pe o piatrặ obosit:

-M-ai adus tocmai la dracu în praznic, ce cặutặm de fapt? Am picioarele rupte!

-Încặ puțin , încặ puțin prostule! Haida de! Dặ-te dracului de jigodie! Lovi cậinele negru tặciune cu un picior bine plasat apoi bặtu de cậteva ori în poarta de fier.O femeie între douặ vậrste îi privi mặsurậndu-i din cap pậnặ în picioare ca pe bagaje.Luchin avea pantalonii de postav murdari pậnặ pe coapsặ, cặmaşa altặ datặ albặ se îmbibase cu transpirație, vin şi praf.Pặrul creț zặcea istovit pe un cap mare cật o zi de post  ud de la frunte la vale.

-Poftiți! Tovarặşul Baboia  citeşte Scậnteia, aşa face el dupặ amiezile cậnd iasặ din turặ , îl scuzặ femeia pe individ cậnd tocmai deschidea uşa.

-Ce doresc tovarặşii? Se ridicặ bặrbatul gazdặ strậngậndu-le mậna uşor celor doi.Se aşezarặ pe scaunele din plastic, femeia turnặ vin dintr-o carafặ apoi se fặcu nevặzutặ.

-Tovarặşul Ghinescu stặ rặu cu banii, are nevoie de un împrumut  zise naşul scặrpinậndu-se  dupặ cap.De fapt , încerca sặ evite privirea sfredelitoare a milițianului  care-l mặtura de sus în jos ca un scanner.

-Tovarặşul Ghinescu are nevoie de bani huh? Pặi eu ce-s? Casặ de ajutor? Ei drặcie!

-Tovarặşul lucreazặ în depoul cfr.Dacặ nu ne ajutặm între noi atunci cine sặ ne ajute?  Zise naşul oprindu-l pe Luchin sặ iasặ din camerặ.Milițianul îi opri aproape de poartặ:

-Zici cặ eşti   acar? Hai cặ am o treabặ cu tine , hai înapoi în casặ! Hai cặ-i de bine!

Se aşezarặ  din nou pe scaune, mai mult vin se scurse peste inima lor punậndu-se în picioare.Naşul plecặ primul împleticindu-se  , Luchin se trezi pe strada lui  cặtre dimineațặ.Se dezbrặcặ încet sprijinit de perete apoi cặzu lậngặ nevastặ ca o piatrặ de moarặ.De dimineațặ , fetele plecarặ iute la şcoalặ el rặmase întins  lậngặ femeia adormitặ.Dintr-o datặ , îşi simți membrul vioi aşa cum nu-l mai avusese de multặ vreme.Atật de vioi încật îl durea  , gata sặ rupặ pậnza  chilotului neschimbat de zile întregi.Femeia se mişcặ încet , el o prinse de sậnul drept strậngậndu-l uşor apoi mai tare.

-Lasặ-mặ! Sunt supặratặ pe tine! Dặ-mi pace! Rặspunse ea împingậndu-l mai încolo.Sunt obositặ! Te rog sặ mặ laşi!

-Stai şi tu! Am chef! Stai cặ nu te omor! Explodez dacặ nu! Te doresc pricepi?

O rặsturnặ pe spate  cu mậna dreaptặ , stậnga i-o strecurặ în chiloți cặutậndu-i feminitatea.Femeia strậnse din picioare şi se întoarse din nou cu spatele spre el:

-Eşti nebun? Vrei sặ rặmận gravidặ? Nu ne putem permite! Stai cuminte n-auzi?

-Promit cặ nu-mi dau drumu! Fặ-ți datoria de femeie şi desfặ picioarele ce naiba? Vrei sặ te forțez?

Îşi aruncặ pantalonii de pijama cật colo , chiloții aterizarặ pe-o mặsuțặ de cafea.Buzele lui se plimbau pe gậtul femeii , pe spate  , mậna mậngậia zona intimặ  evident umedặ.O aplecặ spre el  apoi se sặltặ peste ea sprinten nevoie mare.

-Stai cuminte, ce ai femeie? Lasặ-n p.la mea piciorul ặla  cum îl pun eu! Ce nu pricepi?

O muşcặ de sậnul drept apoi îşi dirijặ organul spre buzele atật de mult dorite.

Femeia-l  respinse o vreme apoi mutặ iar piciorul drept dincolo de pat spre disperarea bặrbatului.Luchin aşezặ piciorul furios  apoi încercặ din nou sặ pặtrundặ în locul cu pricina.Îi puse o mậnặ sub fund reuşind s-o mute cặtre mijlocul patului unde se simțea confortabil.Reuşi într-un final s-o penetreze pentru cậteva minute în care se luptaserặ într-un ring al împerecherii.Deşi trecutặ de 40 , femeia era strậmtặ lucru ce-l bucurặ  pe Luchin, simțea cặldura interiorului, mirosul pielii ce-l bặga în boalặ de fiecare datặ.Se strặdui din rặsputeri sặ se abținặ , sặ nu-şi dea drumul în interior aşa cum îi promisese.Dar pậnặ la urmặ chiar conta o promisiune într-un moment de ặsta?  Femeia gemu ,se mişcặ  dereglậndu-i actul de împerechere.Soldatul cum îl numea el se înmuia   fặrặ sặ-şi fi fặcut treaba în întregime  înfuriindu-l pe la culme pe bặrbat.O  lovi cu dosul palmei de douặ ori apoi se ajutặ din nou de mậnặ  sặ intre.Din tặlpile picioarelor simți focul urcậnd spre mijloc,organul i se mặri apoi explodặ într-un dute-vino frenetic paroxistic.Într-un final se ridicặ suflậnd greu cu soldatul stropind pậntecul nefericitei femei.