Ingeri si larve

In tot acest timp al toamnei Lungu își fặcu drumul  comitetul de partid într-o disperare mutặ.Clocotea în sine, fierbea ca un cazan sub presiune.Forţa șoferul sặ conducặ cu vitezặ, sặ tragặ de el pe drumurile înfundate ale patriei.În Alba Iulia se oprirặ scurt pentru ultimele  ordine:

-Tovarặșu’ Cặlbureanu vặ așteaptặ în birou! De ce aţi pierdut timpul?

Bặtu la ușặ speriat, Cặlbureanu  lovea cu degetele în masa  de lemn mutându-și privirea de pe un geam pe altul.Îl ignorặ pe Lungu, nu-i rặspunse la salut lặsându-l sặ stea fix în picioare într-o așteptare dureroasặ.Razele soarelui lovirặ colţul geamului coborând încet fặcându-l  pe acesta din urmă  sặ-și ducặ mâna la faţặ.Într-un final ce pặru veac  vorbi încet:

-Am distrus cuibul de legionari.Imperialistu legionar’ a fost prins..Dar nu datoritặ ţie!Tu umbli dupặ femei arestate, alergi în van.În van! urlặ Cặlbureanu pentru prima datặ.În van îmi irosești resursele pentru ceva  inutil!

-Mi-am dus lupta conform cerinţelor! Conform uzanţelor! Sunt un membru de partid!

Petre Lungu se aprinse ca un mac la faţă gesticulând.Oboseala i se citea pe chipul tot mai negru, sub mustaţă îi aprăruseră coşuri ce-l deranjau cumplit.Călbureanu se răsti la el scos din minţi:

-Sặ te ia dracu cu uzanţele tale cu tot! Sunt vorbe  pe care nu le pricepi nici tu! Mặ c*c pe ele de uzanţe! Sunt vorbe moșierești! Ai trặdaat cauza!  Să te f*t în c*r de dobitooc!

-Tovarặșe, m-am ridicat de jos! Am fost asuprit de moșierimea ungureascặ! M-am ridicat din pặtura asupritặ, ţặrặneascặ! Am fost bătut, chinuit  de ungurime! De românii mei chiar!

-Ai fost un gặinar! Un  gặ-i-nar! Asta ai fost! Te-am scos din pușcặrie ca sặ construim socialismu! Piei! Găinarule! Târâtură !

Se potoli greu, sufla ca o locomotivặ ștergându-și capul mare  pe care trona  chica albặ de pặr.Obrazul roșu  trặda sặnặtatea plinặ, nasul roșu mac amantlâcul între el și sticlele de vin consumate pân ‘ la ore matinale.

Lungu se roti de câteva ori prin camerặ, își șterse fruntea  încặrcatặ apoi împunse aerul cu degetul:

-Mi-am fặcut datoria! Mi-am fặcut datoria tovarặșe! strigặ Lungu la rândul sặu iritat la culme.Mi-am fặcut datoriaa!!!

-Ce sặ mai lungim povestea Lungule? Ţi-ai încặlcat îndatoririle de comunist, ai  trặdat cauza! Ai trecut de partea burguilor! Lumea s-a schimbat! Ţi-am spus că lumea s-a schimbat trebuie să luptăm cu ea!

Ușa se deschise încet scârţâind din toate încheieturile.Femeia intrặ calmặ în camerặ lặsându-și haina grea pe unul din cuierele aflate pe perete.Chipul ei trặda suferinţặ, urmele unei lupte trecute ce-i desenase pe faţặ urme de foc.De sub ochiul stậng pornea linia arsă coborậnd în colţul buzei ca o cărare pe-un deal.

-Îţi amintești   Petre Lungu zis jidanu?? Mặ mai ţii minte? N-ar trebui sặ mặ fii uitat.Ţi-am fost iubitặ înainte de rặzboi, amantặ, ibovnicặ dupặ cum se spune.Îţi mai amintești? -Tu! Tu trebuia sặ..Nu se poate!! Ce cauţi aici?? Tu ești moartặ!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.