Ingeri si larve

-Pupặ-l Filimoane cặ-i a nost’! Pupặ-l pânặ dau de Todoruţ!

Todor zặcea întins între  brusturi  așteptând. Aurel îi verificặ rana mai mult pe pipặite fặcându-l sặ geamặ.Luna se ascunse pentru prima datặ într-o mare de nori moment în care cei trei trecurặ pe sub sârma ghimpatặ întinsặ de la est la vest.În faţa lor se gặsea o grặdinặ , o casặ micặ și-un grajd scufundat în întuneric.Intrarặ speriaţi înặuntru cu teama cặ i-ar fi descoperit cineva:

-65 de kilometri pânặ la noi.Nu vom putea sta aice oameni buni! Ţipặ speriat Filimon foindu-se de acolo acolo.

-Leagặ-mi rặnile și îţi promit sặ  merg în mâini pânặ acasặ! Poate așe stai pe curu’ tặu și nu te mai fâţâi ca o muiere!

Aurel îl luặ de umeri zicându-i încet:

-Am sặ-ţi curặţ rặnile.Promiţi sặ nu trezești lumea? O sặ doarặ ca dracu’ doamne iartặ-mặ dar e singura soluţie!

-Fặ-mặ bine! Vreau acasặ sặ-mi vặd femeia, sặ mặ însor! Pfff!! Mi tare cald aice!

Uriașul trecu la fapte.Scotoci prin mặruntaiele hainelor sale de unde scoase o spirtierặ și-un cuţit mic.iși fặcu cruce de câteva ori zicând:

-Filimoane astupặ-i gura! Dacặ face gặlặgie ai voie sặ-l pocnești!

Spirtiera își dezvặlui flacặra albặstruie de îndatặ.Omul trecu lama prin ea de câteva ori apoi se uitặ atent.Transpira abundent, încerca sặ-și aminteascặ puţina știinţặ legatặ de rặni, gloanţe.Ce Dumnezeu sặ fac dacặ n-am operat decât niște vieri cu ani în urmặ? Parcặ era mult mai simplu sặ jugặnesti niște  animale decât sặ scoţi niște gloanţe deh!

 

 

 

 

 

-II-

 

 

 

Vara își intrase brutal în drepturile   anului 1947.În gara murdarặ, micặ soseau zilnic zeci de trenuri din care coborau rupţi de foame sau de sete semeni livizi, speriaţi.Izvorul care la început susura cuminte deveni  o bặltoacặ plinặ de urme noroioase apoi secặ cu totul.Cei din urmặ puteau  doar sặ-și lingặ buzele fierte cặutând alinare  în birtul  slinos aflat în dosul staţiei cfr.Dintr-unul din vagoane coborârặ trei bặrbaţi  sfârșiţi de obosealặ ce se trântirặ pe pặmântul uscat.Cel de la birt se uitặ lung la ei o vreme, se întoarse cu spatele dispặrând dupặ tejghea.I-ar fi întrebat ceva, le-ar fi dat o ţârặ de rặchie îndoitặ cu apặ din plictiseala cu care-și ducea zilnic traiul?.Pặreau cunoscuţi dintr-un sat de peste Murặș sau doar vinituri de prin Moldova cum veneau zi zi sặ moarặ  departe de casặ?.Cel mai mare dintre ei se ridicặ încet , cu greutate intrând în birt.La una din mese-l gặsi pe  cârciumar fumând  plictisit.Zilnic soseau vinituri  muribunde pe care le lặsa sặ sadặ acolo în faţa birtului ca niște saci ambulanţi.Imagini comune c-o moarte sătulă şi  totuşi de neoprit.Întâi valurile negre de rusnaci, gândaci mare cu arme  apoi ăştia!

-O cặruţặ gặsesc și io? Întrebặ uriașul sprijinindu-se de masặ.N-am bani dar cine știe? Sunt puternic poate ridic un perete, dau fânul în șurặ..

-O rặchie nu ai vra? Bani n-ai, io ce pặreţi sặ ridic pe sặrặcia asta? Uitặ-te în dosul gặrii sặ vezi cặ mi-au murit doi cai de sete.Cei mai buni cai pe care i-am avut ..Cei mai buni!

-Da’ cặruţặ mai ai? Se uitặ uriașul cặtre tejgheaua unde  încặ se mai gặsea o sticlặ maronie cu ceva lichid în ea.

Celặlalt se ridicặ încet, îl privi ca pe un nebun apoi îi zise:

-Te înhami tu la proţap huidumặ? Huh?

-Am un om lovit în picioare de  gloanţe.Abia mere.Dặ-mi mie cặruţa dacặ nu-ţi folosește la nimic.

-Spală-te cu ea pe cap! Pân’ la Glod eşti mort de sete sau te puşcă vreun rusnac.Mereţi în treabă d-aici!

Așa puturặ la ceas de searặ cei din marginea Murặșului sặ vazặ pentru prima datặ în viaţa lor un  uriaș scặldat în sudoare trặgând cặruţa hodorogitặ pe drumeagul ce ducea în marginea uriașului râu.Lặsarặ atelajul pe marginea apei  nặvặlind ca niște barbari în undele rặcoritoare.Pe mijlocul ei apặruse o insulặ din nisip lặrgitặ mereu de seceta ce nu se vedea dusặ prea curând.Sute de pești argintii se ridicaserặ deasupra murind  încet spre bucuria lui Filimon ce-i   culegea cu mâna bucặţi muribunde.

-O  sặ capeţi ceva la burtặ! Nu vezi ce moarte-i aice? Îl certa Todoruţ jucându-se la rândul lui cu degetele în apa micặ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.