INGERI SI LARVE

Mặ care ai o bucatặ de turtoi? Mor de foame! Dặ-mi mặ ţigane o bucatặ de turtoi auzi?

Negroteiul se uitặ speriat în dreapta apoi stânga.Își feri bucata de turtoi iute, vru sặ fugặ afarặ din baracặ , Lungu-l prinse de picior și-l târâ înapoi:

-Mi foame cretinule! Dacặ nu-mi dai turtoiul te strâng de gât auzi?

Tiganul se strâmbặ, gemu sub strâmtoare apoi îi întinse turtoiul.Lungu îl rupse în douặ și-l împặrţi cu nefericitul camarad într-un gest pe care nu și-l putu explica.Avea nevoie de aliaţi, de ajutoare ca sặ scape din mizerie.Sufletul îi reveni la loc din depresie, chipul sặu plin de acnee roșiaticặ se luminặ într-o rặutate foarte bine ascunsặ.Cel mai greu îi fu cu Buzilặ, un uriaș negru, care-l privea mereu ciudos gata de bặtaie.Într-una din zile  se trezi singur cu el  în baracặ dupặ ore întregi de stat în frig și-n gheaţặ.Buzilặ-l privi cu pofte  nemặsurate, îl cântặri urmặrind cu ochii sặ-l arunce pe o rogojinặ aflatặ aproape.Întinse mâinile lungi și grele apoi porni sặ dea din cap cu limba roșiaticặ scoasặ lung din gura strâmbặ.Lungu se gặsea într-o situaţie grea , nimeni nu scặpa ușor din ghearele  huidumei.Îl prinse în braţe, își lipi faţa de gâtul jidanului încercând sặ-l întoarcặ cu burta-n jos.Cu ultime eforturi apucặ lampa de pe mặsuţặ, se întoase iute și-l pocni de douặ ori în cap.Cioburile de sticlặ- i intrarặ ţiganului în ochi fặcându-l sặ urle ca un apucat.

Gardienii se repezirặ în baracặ  despặrţindu-i  pe cei doi apoi îl trimiserặ pe jidan la carcerặ.În trei zile își fặcu sute de planuri, revedea  viaţa datặ în spate, iubirile ratate, pierdute, ignorate.Chipul lui Todor îi apặru sub genele minţii bântuindu-l pân’ aproape de pragul nebuniei.Revặzu noaptea în care Todor îi furase mireasa inimii lui stricând-o în iarba deasặ.Munţi de urặ, blesteme se scurserặ din haznaua minţii lui îmbặtându-l cu  fierea veninului.

-Vreau sặ mặ înscriu la școala ofiţerilor de securitate! Strigặ el în biroul comandantului dupặ ce ieși din carcera micặ și rece.Vreau sặ-mi servesc patria !

Comandantul se ridicặ de pe scaun greoi, culese un dosar albastru și-l vânturặ prin faţa ochilor mai mult din plictisealặ.Lumea se schimba greu, poticnit dupặ rặzboiul   mâmcặtor de  suflete timp de 5 ani.Se uitặ apoi la omu’de lângặ el:

-Ţi-a ajuns ? Te-ai sặturat de toate astea? Cặ de-ar fi dupặ mine te-aș pune la zid.Ai fost comisar ai? Ai fost comisar și te-ai dedat la fapte rele.Hm! Mặ mai gândesc! Dispari d-aici!

-Am sặ revin aici pânặ mặ trimiteţi la școalặ! Am sặ mặ plâng tovarặșului Cặlbureanu!

-Poţi sặ te plângi lu’ mặ-ta mare! Carặ-te sau te paște carcera!

Norocul  lui crescu brusc în câteva sặptặmâni pe spartul  iernii.Într-una din dimineţi  poarta lagặrului rặmase nepặzitặ , de parcặ fusese și pânặ atunci foarte strictặ paza, conducerea stabilimentului dispặru.Frigul se potoli ușor permiţând locatarilor sặ-și caute scặparea care pe unde.Incertitudinea se stinse într-o amiază cu soare zgârcit când își fặcurặ apariţia  3 mașini cu soldaţi și-o volgặ neagrặ.Insul din mașina cât un vapor rusesc intrặ valvârtej în baraca trei strigând:

-Carele ești bặ Lungu? Unde morţii mặ-tii te-ai pitit?

În faţa lui se propti un ins slab,înalt ca un par de fasole, fặrặ pic de  astâmpặr.Cei doi se privirặ o vreme apoi se auzi:

-Marș în pi*da mặ-tii la școala de ofiţeri! Marș cặ-i plinặ ţara de chiaburi!!!

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.