ingeri si larve

-Fugi! Am eu grijặ de mine! Fugi!

Fata o luặ spre pặdure, Filimon fu pus la pặmânt de Rudi și Kelemen ajutoarele grofului.Ajunse  târât în curte unde unul dintre ei puse mâna pe bici:

-Sei dem la  bặtaie! 3o de bice pe spinarea iobagului!

Din casặ apặru iute un pui de femeie nu prea micặ nici prea înaltặ.Pặrul negru-i cặdea pe fusta  înfloratặ,umerii dezveliţi atraserặ atenţiile flặmânde bặrbặtești.În spatele ei cu un cap mai înalt , solid se arặtặ preotul.Acesta frapa prin haina militarặ cu epoleţi, prin ţinuta dreaptặ militặreascặ.Femeia luặ biciușca din mâna ajutorului întrebând:

-Ce se petrece aice? De ce faceţi scandal într-o zi solemnặ pentru noi ca naţie?

-Pui de iobag betut Feri.Noi pus el în lanţ, betut la el și dat la carcer..Dache ne lase madam sặ batem la el se codi Rudi.

-Eu bat pe el! Nu voi! Lasặ-l în seama mea!

Îi lặsặ pe cei doi cu buza umflatặ privindu- I  cu coada ochiului.Filimon se trezi închis într-o cặmarặ fặrặ putere de a înţelege ce se petrece cu el.Primea zilnic mâncare, o canặ de apặ pentru mâncare și o canặ de apặ pentru spặlat.O vreme îl lặsarặ acolo ca pe un sac cu tremţe de care scapi aruncându-l aiurea.Într-o sâmbặtặ  fu scos și adus în faţa contesei în sala  unde se servea masa. Femeia îl privi o vreme pe sub gene, dặdu din cap mormặind tot felul de lucruri neînţelese. Dintr-o datặ  bặtu din palme iute ridicându-se de pe scaun.Slujitorul îi dặdu una bucatặ de lemn la capặt având o funie.

-Dezbracặ-l! Vreau sặ-l bat cu mâna mea!

Femeia trecu cu mâna peste spatele gol rupt de haine.Continuặ sặ coboare spre sale parcặ  cuprinsặ de cặlduri.Tặcerea se sparse odatặ cu prima loviturặ aplicatặ nefericitului.Sângele ţâșni din pielea ruptặ scurgându-se picặturặ cu picặturặ pe podea.Filimon cặzu în faţặ apoi fu din nou ridicat.Bặtặușa aplicặ din nou tratamentul plictisindu-se la un moment dat:

-Aduceţi-mi femeia!  Sặ vedem treaba cum se face! Sặ vặ adunaţi toţi în jurul meu!

Feri aduse  în mijlocul lor o masặ , dintr-o camerặ se ivi o copilặ de 15  ,16 ani speriatặ, lovitặ.Fu repede dezbrặcatặ spre deliciul grupului strâns ciorchine.Unguroaica fặcu semn:

-Vreau sặ vedem cum se înmulţesc iobagii! Eu conduc rặzboiul, voi mặ urmặriţi! Dacặ  întoarceţi privirea vặ biciui, vặ dau pe mâna lu’ Imre!

Numele rostit cree panicặ printre cei adunaţi acolo.Omul acesta nu fặcea risipặ de efort sau pumni dacặ I se cerea ceva anume.Îi plặceau femeile, bặieţeii și feţitele pânặ în 17 ani.

-Pune iobagu sặ-și facặ treaba odatặ! Toatặ -s udặ! Tu, Ặla vino și mặ ajutặ!

Feri se lipi de urechea lui Filimon șoptindu-i:

-Dacặ vrei sặ scapi  f*te-o! Fặ-o bine cặ de nu te dau pe mâna lu’ Imre!

Filimon tremura de frica lui Imre, tremura pentru cặ nu vặzuse femeie în viaţa lui.Pe de altặ parte știa cặ trebuie sặ profite din plin  ca sặ nu cadặ el în necazuri.Se impinse tare în tânara fatặ ignorându-i ţipetele, agonia și rugặminţile.La final se ridicặ buimac pặtat de sângele ţigặncușei.

-Bun! Bun! Aplaudặ  ea obligându-i pe ceilalţi sặ facặ la fel.

Feri apucặ gặleata de apặ și-l spặlặ de sus pânặ jos în timp ce alt personaj o ridica pe biata nefericitặ de jos.Așa leșinatặ și plinặ de sânge fu  aruncatặ în cușca unde își fặcea veacul cel numit Imre.Un munte de om, o privire de imbecil notoriu, un personaj de care pânặ si maimuţele din Kenia sau Tanzania ar fi râs cu dureri de burtặ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.